El Hijyeni Politikamız
15 Ocak 2024

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ EL HİJYENİ POLİTİKASI

1.       El hijyeni tanımı ve genel kapsamı

El hijyeni ellerin kir ve mikroorganizmalardan arındırılması için uygulanan işlemleri tanımlar. Su ve sabun ile el yıkama, antiseptik sabunla el yıkama, antiseptikle el ovalama, cerrahi el yıkama ve cerrahi el antisepsisini kapsar.

2.       El hijyeninin hastane için önemi

El hijyeni sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve antimikrobiyallere dirençli patojenlerin yayılımının önlenmesinde en önemli, en basit ve en etkili enfeksiyon kontrol önlemidir. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında el hijyeni bilinci ve doğru el hijyeni uygulamaları büyük önem taşır.

3.       El hijyeni ile ilgili genel hastane hedefleri

Hedefimiz hastanelerimizde tüm alanlarda uygun ve doğru el hijyeni uygulamalarının sürekliliğinin sağlanmasıdır. El hijyenine uyumun yüksek olması için; el hijyeninin kurumsal bir öncelik olarak benimsenmesi ve el hijyenini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin süreklilik kazanmasını sağlamak uzun vadede hedeflerimizdir.

4.       Yöneticiler ve çalışanların el hijyeni ile ilgili temel sorumlulukları

Sağlık çalışanları 5 endikasyonda (hasta temasından önce, aseptik işlemlerden önce, vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra, hasta temasından sonra, hasta ortamıyla temastan sonra) uygun yöntemi belirleyerek el hijyenini sağlamalı, el hijyeni ile ilgili hastanenin oluşturduğu talimatlara uyum sağlamalı, verilen eğitimlere katılmalı, sahada tespit ettikleri malzeme ve ekipman eksikliklerini yönetime bildirmelidir.

Yöneticiler el hijyeni stratejilerini ve hasta güvenlik kültürünü teşvik eden koşulları oluşturmalı ve çalışanlara el hijyeni uyumu konusunda rol model olmalıdırlar. Sağlık çalışanlarının; el yıkama için güvenli ve sürekli su kullanabilecekleri lavabolara erişimlerini ve hasta bakımı verdikleri ortamda kolayca erişebilecekleri alkol bazlı el antiseptiği ve el hijyen ürünlerinin devamlılığının sağlamalıdırlar.

El hijyenine uyumunun kurumsal bir öncelik haline getirilmesi ve el hijyeniyle birlikte sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları önlemeye ve kontrol altına almaya yönelik diğer aktivitelerde gerekli liderlik, finansal ve yönetsel destek sağlanmasından sorumludurlar.

5.       Sürekli iyileştirme stratejisi

El hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik etkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması çok önemlidir. Hastanemizce bu amaçla kullanılan stratejiler;

Eğitim: Sağlık çalışanlarına el hijyenini sağlamaya yönelik eğitimler verilir. Eğitimlerin şekli, içeriği ve periyodu, meslek grupları ile çalışanların bilgi ve davranış düzeyine göre planlanır. El hijyeni ile ilgili eğitim dokümanları; el hijyeninin önemi, el hijyeni endikasyonları, el hijyeni sağlama yöntemleri, eldiven kullanımı ile ilgili kurallar el antiseptikleri ile ilgili genel bilgileri, el hijyeni için 5 Endikasyon yaklaşımının simülasyonları, alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemlerini kapsayacak şekilde hazırlanır. İşe yeni başlayan çalışanlara genel oryantasyon programı içinde el hijyeni eğitimi yapılır.

Denetleme ve geri bildirim: Hastanelerimizde el hijyeni endikasyonlarının doğru şekilde uygulanması için düzenli olarak gözlem yapılır, uygulamalar değerlendirilir. El hijyeni malzemelerinin, el dezenfektanlarının kolay ulaşılabilir alanlarda olması ve malzemelerin devamlılığı sağlanır.

Hatırlatıcıların kullanılması: Hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden çalışanlara el hijyeni ile ilgili mesajlar gönderilir ve sağlık bakım alanlarında el hijyeni afişleri asılır. Hastane genelinde bulunan tüm TV ekranlarında el hijyeni görselleri yayınlanır.

El hijyeni uyumunun değerlendirilmesi: Hastanelerimizin genel el hijyeni uyum oranı ve el hijyeni ile ilgili göstergeler enfeksiyon kontrol ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilir ve değerlendirilir. El hijyeni uyum oranları ile ilgili rapor ve geri bildirimler sistem üzerinden hastanelerimiz başhekimliklerine ve ilgili bölümlere düzenli olarak iletilir. El hijyeni konusunda uygunsuzluk saptanması durumunda, bölümler ile enfeksiyon kontrol komitesi ortak toplantı düzenleyerek neden araştırılır, ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunur ve eğitimler tekrarlanır. Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçekler ile personelin el hijyeni bilinci ve el hijyeni uygulama düzeyi en az yılda bir kez dijital ortamda ölçülür. İdari ve teknik personel dışında, hastaya hizmet sunumunda görev alan tüm personel ölçek uygulamasına dahil edilir. Ölçüm sonucuna göre iyileştirmeye yönelik gerekli faaliyetler yapılır.

El hijyeni uyumunu takip eden gözlemcilerin eğitimleri periyodik olarak güncellenerek, el hijyeni gözlemlerinde nitelik ve nicelik yönünden standardizasyon sağlanır.

El hijyeni ile ilgili prosedürlere atıflar

Hastanelerimizde el hijyeni uygulamaları “EN.PR. 01. El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Prosedürü”ne göre yapılır. “EN.FR.05 El Hijyeni Gözlem Formu” ve “EN.TL.07 El Hijyeni Gözlem Talimatı” kullanılarak el hijyeni gözlemleri yapılır.